Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

28 februari 2017

Raadzaal De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 januari 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Mid-Term; evaluatie collegeprogramma 2014 – 2018

Beschikbaar stellen middelen ten behoeve van vitaliteit vanuit bestemde reserve Mid-Term

Woon- en Leefbaarheidplan MEDAL

Bestemmingsplan Theehuis Westpolder

Wijziging benoeming gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar primair onderwijs (GO OPO)

Rondvraag

Sluiting