Agenda - Gemeenteraad De Marne 28 maart 2017

Raadzaal De Marne
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 februari 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Financiering Integraal Kind Centrum (IKC) Eenrum en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen

Informatiebeveiliging in BMWE

Beschikbaar stellen kredieten I&A-BMW

Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE-gemeenten 2017

Gewijzigde verordeningen Participatie

Wijziging gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Budgetoverhevelingsverzoeken 2016

Begrotingswijziging

Rondvraag

Sluiting