Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

18 april 2017

Raadzaal De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 maart 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Blijverslening

Budget voor Werken aan de Dorpen

Rondvraag

Sluiting