Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

23 mei 2017

Raadzaal De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 april 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Initiatiefvoorstel PvdA

Revisievoorstel Mid-term

Jaarstukken 2016-2018 Veiligheidsregio Groningen

Begroting 2018 Omgevingsdienst Groningen en de jaarstukken 2016

Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Actualisatie begroting 2017 en begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z)

Rondvraag

Sluiting