Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

23 april 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Centrum Bedum – krediet uitvoering herinrichting plein Kleinestraat (rv nr 020)

Hamerstuk

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering 31 maart 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Zienswijze jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 ARCG (rv nr 019)

Hamerstuk

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2 (rv nr 021)

Hamerstuk

Herziening bestemmingsplan “Bedrijvenpark Boterdiep”(rv nr 022)

Hamerstuk

Reconstructie Wilhelminalaan fase 2 (rv nr 023 – rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Van Dijk en Van de Kolk ( rv nr 024 – rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst Groningen (rv nr 025 – rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015 – 2018 (rv nr 027 – rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 026)

Bijgevoegde documenten

Sluiting