Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

18 juli 2017

Raadzaal De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Ingekomen stukken

Jaarstukken 2016

Kadernota 2018-2021

Controleprotocol accountantscontrole 2017, inclusief normenkader

Rondvraag

Sluiting