Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

26 september 2017

Raadzaal De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 13 en 18 juli 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Jaarstukken 2016 Jaarstukken 2016 incl. het rapport van bevindingen 2016

Bestuursrapportage 2017

Evaluatie van het strategisch beleidskader Werk en inkomen

Eerste wijziging Legesverordening 2017

Evaluatie Mee doen met minima 2015 en 2016 en nieuwe nota Mee Doen! 2017-2019

Rondvraag

Sluiting