Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

31 oktober 2017

Raadzaal De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 september 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability (GR PNG)

Actualisatie Strategisch beleidskader Werk en inkomen 2018

Wijziging gemeenschappelijke regeling PG&Z Groningen

Plattelandsmobiliteit

Herbenoeming plaatsvervangend (plv.) ombudsman J.G. Pendjol

Rondvraag

Bijgevoegde documenten

Sluiting