Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

7 november 2017

Raadzaal De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Programmabegroting 2018

Rondvraag

Sluiting