Agenda - Gemeenteraad De Marne 28 november 2017

Raadzaal De Marne
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 31 oktober en 7 november 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Dekking herindelingskosten

Gemeentelijke bijdrage Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Mer-beoordelingsbesluit Waddenkwartier Lauwersoog

Analyse tekort inkomensdeel en verbeterplan 2017 gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aanpak Woonoverlast

Langetermijnagenda 2018

Meerjarenprogramma van de NCG

Rondvraag

Sluiting