Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

19 december 2017

Raadzaal De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 november 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Dienstverleningsconcept gemeente Het Hogeland

Solidariteit Groninger gemeenten kosten jeugdzorg

Beeldend Beleidsplan Openbare Verlichting

Evaluatie regeling particuliere woningverbetering

Nieuwe adviesstructuur Wmo/Jeugdwet BMWE

Belastingverordeningen 2018

Begrotingswijzigingen

Rondvraag

Sluiting