Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

24 januari 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Feitenrelaas saneren spoorwegovergang Voslaan

Vaststellen van de Financiële verordening gemeente Winsum 2017

Fiets- en Pieterpad Winsum-Garnwerd

Promotionele activiteiten

VERVALLEN

Ingekomen stukken

Financiéle verordening

Actualisatie sporttarieven

Toezeggingen

Begrotingswijziging

Sluiting