Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

14 februari 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Toezeggingen

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 17 januari en 24 januari 2017

Fiets- en Pieterpad Winsum-Garnwerd

Promotionele activiteiten

Benoeming leden welstandscommissie Libau

Plan van aanpak Herindeling

Benoeming selectiecommissie naamgeving BMWE-gemeente GEWIJZIGD VOORSTEL

Gemeentegarantie Stichting de Hoven

Beschikbaar stellen budgetten in 2017 in verband met doorgeschoven budgetten 2016

Begrotingswijziging

Sluiting