Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

14 maart 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Presentatie rekenkamerrapport armoedebeleid

Presentatie Winsum-West in het kader van de bestemmingsplanprocedure

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Ingekomen stukken

Besluitenlijst 14 februari 2017

Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017

Informatiebeveiliging in BMWE

Benoeming leden van diverse commissies

Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen

Gewijzigde verordening participatiewet BMWE 2017

Aanpassen gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Toezeggingen

Begrotingswijzigingen

Sluiting