Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

28 mei 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 23 april 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen van een bestaande hoge druk gasleiding vanaf het Beijumerbos (Zuidwolde) naar het Gasontvangstation (GOS) te Thesinge (rv nr 028)

Hamerstuk

Vervolg project “Noaberschap” (rv nr 029)

Discussiestuk

Financiële jaarstukken 2014, tweede actualisatie begroting 2015 en begroting 2016 Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling-Publieke Gezondheid & Zorg (rv nr 030 – rechtstreeks geagendeerd) notitie Bijlage play film

Jaarstukken 2015 (rekening 2014, begroting 2015 en uitvoeringsprogramma 2015) en nieuw convenant Regio Groningen-Assen (rv nr 031 – rechtstreeks geagendeerd)

Begrotingswijzigingen (rv nr 032)

Sluiting