Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

11 april 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Optie- en naturalisatieceremonie

Presentatie bestemmingsplan De Tirrel

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Rekenkamerrapport "Armoede in gemeente Winsum"

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 14 maart 2017

Bestemmingsplan c.a. Munster

Beschikbaar stellen krediet uitvoering fietsveiligheidsmaatregelen op het traject Rasquert-Den Andel-Westernieland

Toezeggingen

Begrotingswijziging

Sluiting