Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

9 mei 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Presentatie vanuit de Regiovisie Groningen-Assen

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Begroting 2018 en jaarrekening 2016 van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 11 april 2017

2e wijziging legesverordening en tarieventabel behorende bij de legesverordening 2017

Nota reserves en voorzieningen

Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Groningen (wordt nagezonden)

Financiële jaarstukken 2016-2018 en Takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen (wordt nagezonden)

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Regio Groningen-Assen

Begrotingswijziging (wordt nagezonden)

Sluiting