Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

18 mei 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg

Herindelingsadvies gemeente Westerkwartier

Nadere inlichtingen over beantwoording schriftelijke vragen autocross

Ingekomen stukken

Initiatiefvoorstel PvdA-Aanbesteding Sociaal Domein

Visie en naamgeving nieuw te vormen gemeente BMWE

Vaststellen herindelingsadvies gemeente Het Hogeland

Herindelingsadvies gemeente Westerkwartier

Sluiting