Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

15 juni 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Presentatie Erfgoednota

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten raad 9 mei en 18 mei 2017

Wijziging Verordening Wmo BMWE 2017

Uitvoering adviezen verkeersadviesgroep

Jaarstukken GR PNG 2016

Toezeggingen

Motie vreemd aan de orde van de dag (Boogplein)

Bijgevoegde documenten

Sluiting