Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

11 juli 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Algemene beschouwingen op basis van de kadernota 2017

Reactie college

Tweede termijn raad

Tweede termijn college

Concept Jaarrekening 2016

Bestuursrapportage 2017-1

Sluiting