Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

13 juli 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 15 juni 2017

Kadernota 2017

Concept Jaarrekening 2016

Bestuursrapportage 2017-1

Begroting 2018 Werkplein Ability

Krediet voor de uitvoering van de "nadere regels versterking centrum Winsum 2017"en de ontwikkeling van het Boogplein

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Westerink

Voorontwerp-inpassingsplan fietsroute-plus Groningen-Winsum

Begrotingswijziging

Sluiting