Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

26 september 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Presentatie Projecten N361

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te benoemen lid van de gemeenteraad

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten 11 juli en 13 juli 2017

Jaarrekening 2016 gemeente Winsum

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018

Minimaregelingen BMWE gemeenten

Toezeggingen

Sluiting