Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

17 oktober 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Presentatie rekenkamerrapport Externe Inhuur

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 26 september 2017

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen

Geactualiseerd Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018

Gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability (GR PNG)

Sluiting