Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

7 november 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Bijdragen 1e termijn

Bespreking door de raad van: Programmabegroting 2018

Bespreking van de raad: Wijziging diverse verordeningen, te weten 1. Leges 2018 inclusief tarieventabel; 2. Marktgelden 2018

Reactie college

Vervolg opiniƫrende bespreking door de raad (tweede termijn)

Vervolg reactie college (tweede termijn)

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 17 oktober 2017

Sluiting