Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

9 november 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Programmabegroting 2018

Structurele verharding paden begraafplaatsen

Reactie college

Wijziging diverse verordeningen, te weten 1. Leges 2018 inclusief tarieventabel en 2. Marktgelden 2018

Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Winsum

Dekking herindelingskosten 2017

Benoeming lid presidium en auditcommittee

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aanpak Woonoverlast

Mandaat indieningzienswijze op MJP Nationaal Coördinator Groningen

Toezeggingen

Begrotingswijziging

Motie vreemd aan de orde van de dag (ProRail)

Sluiting