Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

25 juni 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 28 mei 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Grondexploitatie Ter Laan 4 (rv nr 033)

Hamerstuk

Ontwerpbegroting 2016 ARCG (rv nr 034)

Hamerstuk

Jaarrekening 2014 en concept begroting 2016 Ability (rv nr 035-A en 035-B)

Hamerstuk

Financiële stukken 2014 en 2016 Veiligheidsregio (rv nr 036)

Hamerstuk

Samenstelling bestuur Muziekschool Hunsingo (rv nr 037 - rechtstreeks geagendeerd – wordt nagezonden)

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum (rv nr 038 - rechtstreeks geagendeerd)

Inhuur projectleider onderwijsgebouwen (rv nr 039 - rechtstreeks geagendeerd)

Jaarrekening 2014 gemeente Bedum (rv nr 040)

Bijgevoegde documenten

Voorjaarsnota 2015 gemeente Bedum (rv nr 041)

Begrotingswijzigingen (rv nr 042)

Sluiting