Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

12 december 2017

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Impuls voor een toekomstbestendig Winsum

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Ontwikkeling en hellingbaan treinstation Winsum (ProRail)

Rekenkamerrapport externe inhuur

Ingekomen stukken

Besluitenlijsten raad 7 november 2017 en 9 november 2017

Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Winsum

Bestuursrapportage 2017-2

Vangnet rapportage analyse tekort en verbeterplan 2018

Dienstverleningsconcept Het Hogeland

Aankoop gronden Winsum-Oost

Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet voor het onderdeel "diepladerproof maken overwegen"uit het Rompakkoord

Solidariteit Groninger gemeenten kosten jeugdzorg

Nieuwe adviesstructuur Wmo en Jeugdwet BMWE

Vaststellen verordening heffing en invordering (on)roerende zaakbelasting 2018

Beschikbaar stellen krediet voor voorbereiding en uitvoering van de spoorwegveiligheid, onderdeel van het Rompakkoord

Toezeggingen

Begrotingswijzigingen

Sluiting