Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

2 februari 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht Burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 19 januari 2017

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten

Samenstelling selectiecommissie naamgeving nieuwe gemeente

Financële Verordening gemeente Eemsmond 2017

Sluiting