Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

16 maart 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 2 februari 2017

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Advies aanvraag commissariaat voor de media

(Her)benoeming leden welstandscommissie

Aanpassing verordening participatiewet

Procesplan Uithuizermeeden 2025 en dorpsvisie Uithuizermeeden 2025

Nota Activabeleid Gemeente Eemsmond 2017 - 2020

Initiatiefvoorstel "Stimuleren Duurzame Dorpsinitiatieven op het gebied van de Energietransitie"

Woon- en Leefbaarheidsplan 2017 - 2021

Sluiting