Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

30 maart 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Centrumvisie Uithuizen

Fase 5: realisatie

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 16 maart 2017

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Ontheffing verlenen woonplaatsvereiste wethouder

Vaststelling bestemmingsplan Uithuizen-Emmaweg 64

Benoeming bestuurslid Stichting Muziekschool Hunsingo

Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017

Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen

Motie vreemd aan de orde van de dag: Geen gaswinning zonder Inspraak!

Sluiting