Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

18 mei 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 20 april 2017

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Visie en naamgeving nieuw te vormen gemeente BMW

Herindelingsadvies gemeente Het Hogeland

Initiatiefvoorstel PvdA "Kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen in het sociale domein

Afval Breed Planning 2017 en 2018

Begroting 2018 en rekening 2016 VVWNG

Aanpassing GR Participatie Noord Groningen

Subsidieaanvraag Stichting Eigendom Op Roakeldais

Motie vreemd

Sluiting