Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

8 juni 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 18 mei 2017

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Jaarstukken 2016 en Ontwerpbegroting 2018 VKB

Jaarstukken 2016 Omgevingsdienst Groningen

Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Groningen

Actualisatie begroting 2017 en begroting 2018 GR PG&Z

Rapport onderzoek Schuldhulpverlening gemeente Eemsmond

Wijziging Verordening Wmo BMWE 2017

Benoeming griffier

Bijgevoegde documenten

Sluiting