Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

22 juni 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 8 juni 2017

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Jaarstukken 2016 WO DEAL

Begroting 2018 WO DEAL

Jaarrekening 2016 en begroting 2018 GR Havenschap Groningen Seaports

Jaarverslag 2016 GR PG&Z

Begroting 2018 en rekening 2016 VRG

Actualisatie begroting uitvoeringskosten sociaal domein 2017 en actualisatie financiële kaders Sociaal Domein

Interbestuurlijk toezicht archiefzorg - jaarverslag 2016

Beheerplan Algemene Begraafplaatsen

Onttrekking van het laatste gedeelte van de Westlob aan de openbaarheid

Sluiting