Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

17 september 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 25 juni 2015

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018 (rv nr 043)

Hamerstuk

Jaarverslag 2014 van de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rv nr 044)

Hamerstuk

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (rv nr 045)

Hamerstuk

Verordening op het beheer en gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Bedum 2015 (rv nr 038)

Hamerstuk

Integriteitsbeleid (vaststellen gedragscode voor politieke ambtsdragers) (rv nr 046)

Verordening onderwijshuisvesting (rv nr 047)

Hamerstuk

Begrotingswijzigingen: geen

Sluiting