Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

20 juli 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Schorsing

Besloten vergadering

Heropening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijsten 22 juni en 13 juli (wordt nagezonden)

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Begroting werkplein Ability 2018

Jaarrekening/jaarverslag 2016 Eemsmond

Verantwoording en afrekening fractievergoeding 2016

Verklaring van geen bedenkingen

Vaststelling bestemmingsplan "Uitbreiding Eemshaven 2de fase zuidoost

Sluiting