Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

14 september 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 20 juli 2017

Ingekomen stukken en mededelingen

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Evaluatie Strategisch beleidskader 2016-2018 Werk & Inkomen

Verklaring van geen Bedenkingen Oude Dijk 59, Uithuizen

Sluiting