Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

28 september 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 14 september 2017

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Jaarverslag en jaarrekening 2016 gemeente Eemsmond

Eerste wijziging legesverordening 2017

Evaluatie Meer doen met minima 2015 en 2016 en nieuwe nota Mee Doen! 2017-2019

Sluiting