Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

12 oktober 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 28 september 2017

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Geactualiseerd Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018

Gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability (GR PNG)

Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen

Project Van Speykstraat 2 Roodeschool

Sluiting