Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

30 november 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 16 november 2017

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Tekorten BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) budgetten 2017

Najaarsrapportage 2017

Starterslening

Verordening Blijverslening

Zienswijze op Meerjarenprogramma brief NCG

Subsidieaanvraag Stichting Samen in Beeld

Sluiting