Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

14 december 2017

Raadzaal Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 30 november 2017

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Terugkoppeling verbonden partijen

Vragenuur

Dienstverleningsconcept Het Hogeland

Vaststelling bestemmingsplan Uithuizermeeden

Lokale uitvoeringsagenda WLP

Vaststelling belastingverordeningen en tarieven 2018

Solidariteit Groninger gemeenten kosten jeugdzorg

Nieuwe adviesstructuur Wmo/Jeugdwet BMWE

Afscheid raadslid Peter op ’t Holt

Sluiting