Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

4 februari 2016

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 26 november 2015

Bijgevoegde documenten

Opheffing openbare basisschool R.A. Venhuisschool

Bespreking rekenkamercommissieonderzoek naar burgerparticipatie “En wie neemt het initiatief?“

Samenstelling rekenkamercommissies: bespreking “Motie Losser” (op verzoek geagendeerd cf RV016 van 23 april 2009: behandeling moties “Model Harlingen”)

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland

Analyse tekort inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016 Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

(Her)benoeming van leden in diverse gremia

Kadernota Schuldhulpverlening BMWE 2016-2019

Rondvraag

Sluiting