Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

16 juni 2016

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 19 mei 2016

Bijgevoegde documenten

Jaarrekening 2015

Voorjaarsnota 2016

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018

Jaarstukken en jaarrekening 2015 Ability

Aanbestedingsdocument gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten BMWE-gemeenten en Werkplein Ability

Bijgevoegde documenten

Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio Groningen

Lange Termijn Agenda (LTA)

Rondvraag

Sluiting