Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

1 december 2016

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag gecombineerde vergadering VROM/ABZ 5 oktober 2016

Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 Veiligheidsregio Groningen

Najaarsnota 2016

Bijgevoegde documenten

Bespreken Monitor Sociaal Domein 2-de kwartaal 2016

Bespreken stand van zaken van de uitvoering van de beleidsnota Sport en Bewegen 2013-2019

Rondvraag

Sluiting