Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

7 januari 2016

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering VROM 25 november 2015

Bijgevoegde documenten

Presentatie Tennet: realisatie 380kV hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip en transformatiestation Vierverlaten

Bijgevoegde documenten

Bespreking rekenkamercommissieonderzoek naar burgerparticipatie “En wie neemt het initiatief?“

Lange Termijn Agenda (LTA)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting