Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

3 februari 2016

20.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering VROM 25 november 2015

Bijgevoegde documenten

Presentatie Tennet: realisatie 380kV hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip en transformatiestation Vierverlaten

Vervangen dekplanken steiger Uiterdijk en herstel rollaag kademuur te Onderdendam

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting