Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

3 november 2015

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Begroting 2016 (rv nr 053)

Algemene beschouwingen (maximaal 15 minuten per fractie)

Reactie van het college op de algemene beschouwingen (maximaal 60 minuten)