Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

30 november 2016

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag gecombineerde vergadering VROM/ABZ 5 oktober 2016

Ontsluitingsweg Bedum

Vaststelling Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Omgevingsrecht Groningen en Verbeterplan VTH gemeente Bedum

Rondvraag

Sluiting