Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

26 januari 2016

Raadzaal Leens

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2015, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Centrumregeling beschermd wonen Groningen

Aanpassing gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar primair onderwijs (GO OPO) Noord-Groningen en benoeming bestuursleden in deze regeling en in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking

Verlenging vervanging raadslid van der Heide wegens ziekte

Rondvraag

Sluiting