Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

22 maart 2016

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 januari 2016, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Bestuurlijke herinrichting in Noord Groningen

Wijziging GR Ability in GR Participatie Noord-Groningen

Kadernota Schuldhulpverlening BMWE 2016-2019

Actualisatie Begroting beleidsagenda sociaal domein 2016

Welstandsnota 2016

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening in het kader van het Programma actualiseren verordening (5e tranche)

Naamgeving voetpad Eenrum

Rondvraag

Sluiting