Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

24 mei 2016

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 april 2016, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Advies op winningsplan Groningenveld 2016

Verklaring van geen bedenkingen (VvGB) bij projectomgevingsvergunningen

Financiële jaarstukken 2015, actualisatie begroting 2016 en begroting 2017 Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg

Jaarrekening 2015 en Begroting 2017 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

Begroting 2017 en jaarrapportage 2015 Veiligheidsregio Groningen

Begrotingswijziging

Rondvraag

Sluiting